Ý nghĩa của từ Vô tội vạ là gì:
Vô tội vạ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Vô tội vạ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Vô tội vạ mình

1

1   0

Vô tội vạ


Là bắt ép người khác , quát mắng người khác
My - Ngày 15 tháng 4 năm 2020

2

3   3

Vô tội vạ


(Khẩu ngữ) (việc làm) bừa bãi, tuỳ tiện, bất chấp nguyên tắc, luật lệ nói năng vô tội vạ ra lệnh bắt người vô tội vạ
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Vô tội vạ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Vô tổ chức Vô tỷ,Vô tỉ >>