Ý nghĩa của từ Truong là gì:
Truong nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Truong Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Truong mình

1

0   0

Truong


1. "Trương": sổ biên chép tiền bạc xuất nhập
2. "Trướng"
2.1 Phình lên (bụng trướng)
2.2 Màn (màn trướng)
2.3 Bức lụa hoặc vải có viết chữ, thêu hình
2.4 Sổ bộ (trướng bạ
3. "Trường"
3.1 Khoảng rộng dùng làm nơi tụ tập, hội họp
3.2 Nơi học sinh đến để học
4. "Trưởng": cả, đứng đầu
5. "Trượng"
5.1 Đồ binh khí
5.2 Cây gậy mà người già chống
5.3 Đồ dùng để đo, dài 10 thước
vananh - Ngày 08 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của Truong
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Khả Doanh Minh tam >>