Ý nghĩa của từ Triền đà la ni là gì:
Triền đà la ni nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Triền đà la ni Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Triền đà la ni mình

1

0   0

Triền đà la ni


A spell which endows with extensive powers of evolutiob; also varied involutions of magical terms.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Triền đà la ni
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Triền Triền hỏa luân >>