Ý nghĩa của từ Transaction id là gì:
Transaction id nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Transaction id. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Transaction id mình

1

1   0

Transaction id


Mã giao dịch: Là dấu hiệu nhận biết một giao dịch và được chuyển cho cổng thanh toán để xử lý. Các mã giao dịch này là duy nhất cho một tổ chức bán hàng.
Nguồn: thanhtoanhoadon.vn

2

0   1

Transaction id


Mã giao dịch: Là dấu hiệu nhận biết một giao dịch và được chuyển cho cổng thanh toán để xử lý. Các mã giao dịch này là duy nhất cho một tổ chức bán hàng [..]
Nguồn: onepay.com.vn

Thêm ý nghĩa của Transaction id
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Recurring payment Bugaku >>