Ý nghĩa của từ Trưởng đoàn ngoại giao là gì:
Trưởng đoàn ngoại giao nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Trưởng đoàn ngoại giao Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trưởng đoàn ngoại giao mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Trưởng đoàn ngoại giao


người đứng đầu đoàn ngoại giao, là người giữ chức vụ lâu nhất ở nước sở tại trong số những người đứng đầu các sứ quán.
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Trại cải tạo Trưởng thôn >>