Ý nghĩa của từ Trùm sò là gì:
Trùm sò nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Trùm sò. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Trùm sò mình

1

5   5

Trùm sò


(Khẩu ngữ, Ít dùng) như trùm sỏ.
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0   0

Trùm sò


Trùm sò là người có rất nhiều tiền.
Thời xưa, loài người (người dân ven biển) chưa đúc tiền kim loại (kim sử dụng vỏ sò làm vật trung gian quy đổi hàng hóa.
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Trùm sò
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Trùng lặp Trù ẻo >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa