Ý nghĩa của từ Thuyết bất biến là gì:
Thuyết bất biến nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thuyết bất biến Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuyết bất biến mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Thuyết bất biến


thuyết cho rằng sinh vật trên Trái Đất từ trước tới nay không hề thay đổi, không có quá trình tiến hoá, trước có bao nhiêu loài [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Thuyết bất khả tri Thuyết biến hoá >>