Ý nghĩa của từ Thuyết bất khả tri là gì:
Thuyết bất khả tri nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thuyết bất khả tri Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thuyết bất khả tri mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Thuyết bất khả tri


thuyết triết học cho rằng con người không thể nhận thức được bản chất của thế giới khách quan và những quy luật của nó. Đồng nghĩa: thuyết không thể biết [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

<< Thuyết domino Thuyết bất biến >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa