Ý nghĩa của từ Thi ba la mật là gì:
Thi ba la mật nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Thi ba la mật Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Thi ba la mật mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Thi ba la mật


Sìlapàramità (S) Morality, the second of the pàramitàs.
Nguồn: buddhismtoday.com (offline)
<< Thi Thi Ca La Việt >>