Ý nghĩa của từ Tam giác đàn là gì:
Tam giác đàn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Tam giác đàn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tam giác đàn mình

1

1   0

Tam giác đàn


A three-cornered altar in the fire-worship of Chân Ngôn tông, connected with exorcism.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Tam giác đàn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Tam giác Tam giải thoát môn >>