Ý nghĩa của từ TSUKI là gì:
TSUKI nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ TSUKI. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa TSUKI mình

1

4   4

TSUKI


Đâm thẳng, đấm thẳng.
Nguồn: aikidothanhtam.vn

2

2   3

TSUKI


 (Đột): Đâm thẳng, đấm thẳng.
Nguồn: aikidoquan4.wordpress.com

Thêm ý nghĩa của TSUKI
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< TOMA UCHI UCHI DESHI >>