Ý nghĩa của từ Phương trượng là gì:
Phương trượng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 7 ý nghĩa của từ Phương trượng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phương trượng mình

1

11   1

Phương trượng


Trước hết, Phương trượng phai là một vị Tăng đã giữ nghiệm vụ Trụ trì một ngôi chùa hay một tự viện. Khi một vị Trụ trì đã được Hội Đồng Giáo Phẩm hay cao hơn công nhận giáo phẩm Hoà thượng -- ít nhất là 65 tuổi đời và 45 tuổi hạ (an cư kiết hạ hay an cư kiết đông ...) -- rồi sau đó vị Tăng sĩ này muốn dành thì giờ để tập trung vào việc tu tập như nhập thất hay ẩn tu thì Ngài chọn một vị cao đồ của Ngài mà giới đức và kiến thức nhân minh học vượt trội hơn các vị đệ tử khác để truyền thừa nhiệm vụ Trụ trì. Sau khi truyền chức Trụ trì thì Ngài trở thanh Phương trượng và tịnh tu hay ẩn tu.
Vị Trụ trì có trách nhiệm giao thiệp với chinh quyền, quản lý tăng chúng và tự viện, hoẵng pháp lợi sinh cho Phạt tử tại gia.
Vị Phương trượng có ba nhiệm vụ: một là tịnh tu, ẩn tu; hai là giải thích những điểm giáo lý niêm mật cho vị Trụ trì; ba là ngồi ở trên (thượng) hoà giải (hoà) nhũng mâu thuần giữa vị Trụ trì và những Tăng sĩ có trách nhiệm chinh trong chùa như Hoằng Pháp, Giám Luật, Tri Khách, Phạn Trù, v.v.... . Đôi khi gặp những chuyện nhỏ mà Trụ trì thỉnh thị Ngài thì Phương trượng lấy tư cách cao tăng mà khuyên dạy Thoòng qua Thị giả của Ngài. Gặp trường hợp tăng chúng trong chùa làm loạn chống lại vị Trụ trì thì lời huấn dụ của ngài Phương trượng có giá trị tuyệt đối như một giáo chỉ. Mọi cấp Tăng chúng phạm luật lệ xã hội thì chinh quyền có quyền thi hành luật pháp nhưng nếu vị Trụ trì phạm luật thì đại điện chinh quyền cấp cao nhất trong trách nhiệm như Giới chức đứng đầu tỉnh, huyện, thanh phố hay trưởng cơ quan truy tố và trưởng cơ quan cảnh sát thường tường trình với ngài Phương trượng như là một tập tục văn hoá trước khi áp dụng luật pháp đối với vị Trụ trì.
Tóm lại, Trụ trì có thẻ được các Tăng sĩ ở hàng giáo phẩm Đại Đức, Thượng tọa hay Hoà thượng đảm nhiệm, nhưng Phương trượng là một Tăng sĩ đã làm Trụ trì và đang ở hàng giao phẩm Hoà thượng. Phương trượng giống như Thái thượng hoàng. Nhà Vua có toàn quyền lãnh đạo quốc gia về chinh trị, hành chánh và quân sự nhưng không có quyền quản lý Thái thượng hoàng. Thái thượng hoàng không có quyền hành gì trong guồng máy quốc gia và nhân dân trong nước nhưng lại có uy tín khuyên bảo nhà vua.
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 8 năm 2015

2

6   1

Phương trượng


phòng riêng của sư trụ trì trong chùa.
Nguồn: tratu.soha.vn

3

1   1

Phương trượng


Chỗ ngồi của nhà sư trụ trì ở chùa.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

1   1

Phương trượng


Chỗ ngồi của nhà sư trụ trì ở chùa.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

0   1

Phương trượng


An abbot, tự chủ head of a monastery; the term is said to arise from the ten-foot cubic dwelling in which Duy Ma Cật Vimalakirti lived. 
Nguồn: buddhismtoday.com

6

0   3

Phương trượng


Chỗ ngồi của nhà sư trụ trì ở chùa.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phương trượng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "phương trượng": . phư [..]
Nguồn: vdict.com

7

2   7

Phương trượng


Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu là tên 3 ngọn núi nơi tiên ở (theo thần thoại của Trung Quốc)
Ẩn danh - Ngày 25 tháng 2 năm 2014

Thêm ý nghĩa của Phương trượng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phương tiện trí Quá ác >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa