Ý nghĩa của từ Phân chi là gì:
Phân chi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phân chi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phân chi mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Phân chi


Trong sinh học, phân chi là bậc phân loại trực tiếp dưới Chi (sinh học). Trong Mã quốc tế thuật ngữ động vật học, tên phân chi có thể được dùng độc lập hoặc bao hàm trong một danh pháp hai phần, trong [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org
<< Minh Huệ Liên minh vì liên kết châu Âu >>