Ý nghĩa của từ Phàm trần là gì:
Phàm trần nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phàm trần Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phàm trần mình

1

0   0

Phàm trần


(Từ cũ) cõi trần tục, cõi đời thực "Đằng vân giá vũ một thôi, Phút đâu đã đến gần nơi phàm trần." (MPX [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Phàm trần
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phá rào Phung,Phong >>