Ý nghĩa của từ Phá rào là gì:
Phá rào nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Phá rào Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Phá rào mình

1

0   0

Phá rào


(Khẩu ngữ) làm trái với những quy định hiện hành về chế độ, chính sách (thường trong lĩnh vực kinh tế), vì cho rằng những quy [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Phá rào
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Phán xét Phàm trần >>