Ý nghĩa của từ No worries là gì:
No worries nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ No worries Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa No worries mình

1

0   0

No worries


Từ Tiếng Anh thường được sử dụng ở Úc,
Niu Di-lân. Có ba nét nghĩa:
1. Đừng lo
2. Không thành vấn đề
3. Dĩ nhiên rồi
MinhNguyen - Ngày 01 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của No worries
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wg zz có >>