Ý nghĩa của từ Nhận thức. học hỏi là gì:
Nhận thức. học hỏi nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nhận thức. học hỏi Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nhận thức. học hỏi mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Nhận thức. học hỏi


Chứng kiến những gì mà người khác biết mà mình chưa biết từ đó có một nhận thức đúng và mình có thêm kinh nghiệm
Kiên - 00:00:00 UTC 2 tháng 2, 2021
<< zscvv bn lếu lều >>