Ý nghĩa của từ Ngoại tệ mạnh là gì:
Ngoại tệ mạnh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ngoại tệ mạnh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngoại tệ mạnh mình

1

1   1

Ngoại tệ mạnh


đồng tiền nước ngoài có khả năng chuyển đổi dễ dàng trên thị trường quốc tế đồng Việt Nam lên giá so với một số ngoại tệ mạnh tích trữ ngoại tệ mạnh [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ngoại tệ mạnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngoại tỉnh Ngoại trừ >>