Ý nghĩa của từ Ngoại tệ mạnh là gì:
Ngoại tệ mạnh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ngoại tệ mạnh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ngoại tệ mạnh mình

1

1   1

Ngoại tệ mạnh


đồng tiền nước ngoài có khả năng chuyển đổi dễ dàng trên thị trường quốc tế đồng Việt Nam lên giá so với một số ngoại t [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ngoại tệ mạnh
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ngoại tỉnh Ngoại trừ >>