Ý nghĩa của từ Nghiệp ảnh là gì:
Nghiệp ảnh nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Nghiệp ảnh Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Nghiệp ảnh mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nghiệp ảnh


Karma-shadow, karma dogging one's steps like a shadow.
Nguồn: buddhismtoday.com
<< ngược dòng ngược lại >>