Ý nghĩa của từ Lực ba la mật là gì:
Lực ba la mật nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Lực ba la mật Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lực ba la mật mình

1

0   0

Lực ba la mật


The bala-pàramità (S). Resolution.
Nguồn: buddhismtoday.com

Thêm ý nghĩa của Lực ba la mật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< muối hột Lực sĩ >>