Ý nghĩa của từ Lưỡi dao cạo là gì:
Lưỡi dao cạo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Lưỡi dao cạo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lưỡi dao cạo mình

1

0   0

Lưỡi dao cạo


lưỡi dao rất mỏng, hai cạnh đều sắc, lắp vào một bộ phận có cán cầm để cạo râu.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Lưỡi dao cạo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lưỡng cư Lường đảo >>