Ý nghĩa của từ Lúc lỉu là gì:
Lúc lỉu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Lúc lỉu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Lúc lỉu mình

1

53   15

Lúc lỉu


Lúc lỉu: (trái cây) Rất nhiều trái, to nhỏ khác nhau, về cơ bản giống với “ sai trĩu” tuy nhiên từ sai trĩu nên dùng khi trái cây rất nhiều làm cành oằn xuống, còn từ “lúc lỉu” dùng khi trái cây rất nhiều, nhìn toàn thấy quả là quả.
Ẩn danh - Ngày 23 tháng 5 năm 2019

2

28   23

Lúc lỉu


(Phương ngữ) sai trĩu xuống cây lúc lỉu những quả là quả
Nguồn: tratu.soha.vn

3

11   12

Lúc lỉu


Lúc lỉu: (trái cây) Rất nhiều trái, to nhỏ khác nhau, về cơ bản giống với “ sai trĩu” tuy nhiên từ sai trĩu nên dùng khi trái cây rất nhiều làm cành oằn xuống, còn từ “lúc lỉu” dùng khi trái cây rất nhiều, nhìn toàn thấy quả là quả. sai trĩu xuống cây lúc lỉu những quả là quả
ivan mikulachuk - Ngày 23 tháng 6 năm 2022

Thêm ý nghĩa của Lúc lỉu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lúc nào Lúc nha lúc nhúc >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa