Ý nghĩa của từ Kiệt cùng là gì:
Kiệt cùng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Kiệt cùng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiệt cùng mình

1

0   0

Kiệt cùng


(Ít dùng) như cùng kiệt (nhưng ý nhấn mạnh hơn) "Khó khăn tôi sắp cậy ông, Ai ngờ ông lại kiệt cùng hơn tôi! [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Kiệt cùng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Kèm nhà kèm nhèm Kiệm lời >>