Ý nghĩa của từ Kiểm định là gì:
Kiểm định nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Kiểm định Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Kiểm định mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Kiểm định


kiểm tra để xác định giá trị và đánh giá chất lượng kiểm định hàng hoá kiểm định chất lượng
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Kiểu dáng Kiểm đếm >>