Ý nghĩa của từ Khoắt khẻo là gì:
Khoắt khẻo nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Khoắt khẻo Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Khoắt khẻo mình

1

0   0

Khoắt khẻo


Chỉ sợ việc xa hoặc heo hút đến mức đáng sợ
Ví dụ : Con đường này khoắt khoẻo
Hung - Ngày 28 tháng 9 năm 2020

Thêm ý nghĩa của Khoắt khẻo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Lalakk`` Huyền tưỡng >>