Ý nghĩa của từ Hữu hiệu là gì:
Hữu hiệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Hữu hiệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Hữu hiệu mình

1

79   25

Hữu hiệu


có hiệu quả, có hiệu lực giải pháp hữu hiệu phương thuốc hữu hiệu Trái nghĩa: vô hiệu
Nguồn: tratu.soha.vn

2

35   24

Hữu hiệu


Có hiệu quả
bảo thiện - Ngày 19 tháng 10 năm 2015

Thêm ý nghĩa của Hữu hiệu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Hữu hảo Hữu biên >>