Ý nghĩa của từ Dê diếu là gì:
Dê diếu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Dê diếu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Dê diếu mình

1

0   0

Dê diếu


(Ít dùng) như bêu xấu không nên dê diếu nhau
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Dê diếu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Dê-rô,Zero Dép lê >>