Ý nghĩa của từ Chủ sở hữu là gì:
Chủ sở hữu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chủ sở hữu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chủ sở hữu mình

1

0   0

Chủ sở hữu


người hoặc tổ chức có toàn quyền sở hữu tài sản trên cơ sở quy định của pháp luật.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Chủ sở hữu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chủ sự Chủ quản >>