Ý nghĩa của từ Chơi xấu là gì:
Chơi xấu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chơi xấu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chơi xấu mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Chơi xấu


(cách xử sự) tỏ ra là không phải, không tốt, có ý làm hại đến người khác chơi xấu với bạn Trái nghĩa: chơi đẹp [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Chơi đẹp Chơi xỏ >>