Ý nghĩa của từ Chơi đểu là gì:
Chơi đểu nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Chơi đểu Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Chơi đểu mình

1

3 Thumbs up   0 Thumbs down

Chơi đểu


(Thông tục) lợi dụng sự sơ hở hoặc tình cảnh của người khác để bày trò lừa gạt hoặc làm hại nó chơi đểu, định lừa cả mình! [..]
Nguồn: tratu.soha.vn
<< Chơn,Chân Chơi đẹp >>