Ý nghĩa của từ Cặp bài trùng là gì:
Cặp bài trùng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Cặp bài trùng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cặp bài trùng mình

1

10   1

Cặp bài trùng


(Khẩu ngữ) hai người hoặc hai sự việc, hai hiện tượng (thường cùng loại) luôn đi đôi với nhau và có sự ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

5   0

Cặp bài trùng


lầy giống nhau, dơ giống nhau, nhây giống nhau, cáii qq gì cũng giống nha :))) người ta còn nhìn ra chị em sinh đôi nữa .
Ẩn danh - Ngày 04 tháng 1 năm 2021

Thêm ý nghĩa của Cặp bài trùng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cọn Cặc bần >>