Ý nghĩa của từ Cô đỡ là gì:
Cô đỡ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Cô đỡ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Cô đỡ mình

1

0   0

Cô đỡ


(Từ cũ, Ít dùng) như bà đỡ.
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Cô đỡ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Công-xéc-tô,Concerto Cô mình >>