Ý nghĩa của từ Bao tải là gì:
Bao tải nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Bao tải Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bao tải mình

1

0   0

Bao tải


bao dệt bằng sợi đay hay dứa gai, thường dùng để đựng lương thực vác một bao tải thóc Đồng nghĩa: bao bố, bao tời, khố tải
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Bao tải
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bao tượng Bao trùm >>