Ý nghĩa của từ Bao trùm là gì:
Bao trùm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Bao trùm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bao trùm mình

1

3   0

Bao trùm


Bao là bao tất cả
Trùm là trùm tất cả
Một từ
So Tong - Ngày 12 tháng 8 năm 2020

2

2   0

Bao trùm


bao bọc và trùm lên khắp cả một khoảng không gian nhất định nào đó bóng tối bao trùm vạn vật khủng hoảng tiền tệ bao [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Bao trùm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Bao tải Bao tiêu >>