Ý nghĩa của từ Bảo tồn là gì:
Bảo tồn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Bảo tồn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Bảo tồn mình

1

12   4

Bảo tồn


Là gìn giữ , không để mất mát tổn thất
Trâm - Ngày 16 tháng 11 năm 2017

2

4   0

Bảo tồn


Ý nghĩa bảo tồn là giữ gìn một đồ vật liên quan đến lịch sử
Khoaimc _vn - Ngày 29 tháng 11 năm 2019

3

12   11

Bảo tồn


Bảo tồn có thể nói đến trong các lĩnh vực sau: Chính trị và chính sách Vận động bảo tồn (Conservation movement), cuộc vận động để bảo vệ các loài động [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của Bảo tồn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chiến dịch phụng hoàng Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa