Ý nghĩa của từ Awd là gì:
Awd nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Awd. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Awd mình

1

0   0

Awd


}}}} | }}}} }} }}}} | – }}}}| }} }}}} | }}}} }}}} | }}}} }}}} | – }}}} }} }} }} }}}} | }}}} }}}} | }}}} }}}} | – }}}} }} }} }} }}}} | }}}} }}}} | }}}} }}}} | – }}}} }} }} }} }}}} | }}}} }}}} [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

Awd


All Wheel Drive: Hệ dẫn động 4 bánh chủ động toàn thời gian (đa phần cho xe gầm thấp).
Nguồn: saigonsports.info

3

0   0

Awd


All Wheel Drive: Hệ dẫn động 4 bánh chủ động toàn thời gian (đa phần cho xe gầm thấp). Ví dụ: Audi A6, Subaru Impreza.
Nguồn: kiamorning.com.vn

Thêm ý nghĩa của Awd
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Chùa Bà Ngô SSE >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa