Ý nghĩa của từ AAD là gì:
AAD nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ AAD. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa AAD mình

1

0   0

AAD


Nếu ta thấy chữ này trên CD nên hiểu rằng CD này được thu là làm đĩa gốc ở dạng analog nhưng chứa trên CD dưới dạng digital
Nguồn: vnmedia.vn

2

0   0

AAD

Nguồn: vnmilitaryhistory.net

Thêm ý nghĩa của AAD
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Balanced Connections DTT >>