Ý nghĩa của từ Ừ hữ là gì:
Ừ hữ nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Ừ hữ Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Ừ hữ mình

1

0   0

Ừ hữ


(Khẩu ngữ) trả lời không rõ ràng, không ra đồng ý cũng không ra từ chối nói gì cũng ừ hữ, không gật cũng không [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Ừ hữ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Ừ ào >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa