Ý nghĩa của từ đột ngột là gì:
đột ngột nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ đột ngột. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đột ngột mình

1

2   0

đột ngột


rất bất ngờ, hoàn toàn không có một dấu hiệu gì báo trước cảm đột ngột đột ngột về thăm nhà trời đột ngột đổ mư [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

1   1

đột ngột


Xem bất ngờ
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

1   1

đột ngột


Rất bất ngờ k có sự nói trước 1 dấu hiệu nói đến
Hưng - Ngày 03 tháng 5 năm 2018

Thêm ý nghĩa của đột ngột
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quỷ thần ơi loạn thiên >>