Ý nghĩa của từ Độ nhật là gì:
Độ nhật nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ Độ nhật Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Độ nhật mình

1

0   0

Độ nhật


(Từ cũ) sống lần hồi cho qua ngày kiếm ăn độ nhật
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của Độ nhật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Độ lượng Độ pH >>