Ý nghĩa của từ Đú là gì:
Đú nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ Đú. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Đú mình

1

32   12

Đú


Chúng ta dùng từ "đú"( tiếng lóng) khi nói về một người học theo, ăn theo, đua đòi theo người khác, theo một thứ đã có rồi mà không đến nơi đến chốn( thường mang nghĩa xấu)
ngocthuy123 - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

2

1   1

Đú


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
No-Saki - Ngày 18 tháng 6 năm 2018   NSFW / 18+

Thêm ý nghĩa của Đú
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< you don't say unnie >>