Ý nghĩa của từ (o)nee-san là gì:
(o)nee-san nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ (o)nee-san Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa (o)nee-san mình

1

2   5

(o)nee-san


chỉ chị (dâu); có thể gọi là nee-chan, nee-sama... tùy người; một người con gái bất kì.
Nguồn: tvmcomics.com.vn

Thêm ý nghĩa của (o)nee-san
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sensei Kachou >>