Ý nghĩa của từ would have là gì:
would have nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ would have Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa would have mình

1

4   0

would have


would have: lẽ ra nên
Được dùng trong mẫu câu Would have + PP : diễn tả một hành động không được thực hiện trong quá khứ mà lẽ ra ta nên thực hiện
Được dùng trong mẫu câu Would have+ Inf (động từ nguyên thể): diễn tả một hành động không thực hiện trong quá khứ nhưng có khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai
kieuoanh292 - Ngày 01 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của would have
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< jingle bell it's up to you >>