Ý nghĩa của từ warehousing là gì:
warehousing nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ warehousing. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa warehousing mình

1

7   6

warehousing


Lưu kho việc gửi hàng vào kho (warehouse) (xem:Storage)
Nguồn: haikhanh.com

2

0   0

warehousing


| Sự xếp hàng vào kho.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0   0

warehousing


Lưu kho việc gửi hàng vào kho (warehouse) (xem:Storage)
Nguồn: val.com.vn

Thêm ý nghĩa của warehousing
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< wareless warehouse-keeper >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa