yui_2000

Vote-up nhận được1
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)



0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấy



Định nghĩa (1)

1

1   0

liên minh công xã


Các công xã tự kết hợp lại thành.
yui_2000 - Ngày 15 tháng 11 năm 2015