tuan le

Vote-up nhận được4
Vote-down nhận được1
Điểm:4 (upvotes-downvotes)



0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấy



Định nghĩa (1)

1

4 Thumbs up   1 Thumbs down

bất biến


bất biến là ko thay đổi cũng như ko thay đổi về mặt đạo đức
tuan le - Ngày 09 tháng 11 năm 2016