trungthanh420

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

bình thuỷ


THỦY ; co nghĩa la nước.; BÌNH; co nghĩa là không loạn và cũng không trị. Đại ý hai chũ BÌNH THỦY la; nước nhà được bình yên . nên mớ có bài thi như vầy;

Thế đại Càn khôn cộng nhứt Thiên, 世代乾坤共一天

Nhơn như sa mạc tại thâm uyên. 人如沙漠在深淵

Hạnh phùng bình thủy thân an tại, 幸逢平水身安在

Nhược ngộ phong ba phận đảo huyền. 若遇風波分倒懸

Kỷ tải phàm trần cam nghiệt chướng, 幾載凡塵甘孽障

Nhứt thời đạo hạnh thoát oan khiên. 一時道行脫冤愆

Thùy tri Nam địa sanh phong nhựt, 誰知南地生豐日

Ðại Ðạo hoằng khai thế cuộc tuyên. 大道弘開世局宣


GIẢI NGHĨA:

- Ðời đời Càn khôn Thế giới đều cùng chung một Trời.
- Con người như hạt cát trong sa mạc tại chỗ sâu thẳm.
- May mắn gặp nước yên thì thân được an nhàn tự tại.
- Nếu như gặp phong ba thì thân phận bị đảo ngược.
- Bao năm ở cõi trần đành chịu nhiều nghiệt chướng,
- Một thời tu hành thì thoát khỏi các oan khiên.
- Ai biết đất Nam sanh ra thời kỳ thịnh vượng,
- Ðại Ðạo hoằng khai, tuyên bố ra cho người đời biết
trungthanh420 - Ngày 13 tháng 1 năm 2014