tranyenphuong

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

trực giác


Trực giác là nhận thức theo cơ chế nghĩ nhanh, tự động, cảm tính, rập khuôn và tiềm thức.
Thiếu sự logic, rõ ràng.
tranyenphuong - Ngày 28 tháng 7 năm 2018