time27

Vote-up nhận được14
Vote-down nhận được12
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

14   12

lợi ích


thứ mà nó mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn hay đáp ứng được nhu cầu về tinh thần hoặc vật chất
time27 - Ngày 20 tháng 1 năm 2014