thanhdat1408

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được0
Điểm:0 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1)

1

0   0

bố cáo


Công bố và báo cáo.
Công bố: Đưa tin tới nhiều người, mang tính chất trang trọng và công khai. Báo cáo: Báo tin tức cho mọi người, thường là giới hạn người nhận tin.
Kết hợp 2 từ trên có nghĩa là truyền tới mọi người một tin tức quan trọng, nội bộ cũng có thể biết và tin này được phép lan truyền ra bên ngoài.
thanhdat1408 - Ngày 26 tháng 9 năm 2014